Bellen Bellen

Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN VOOR DE COTTAGES ""LES LHOMMALINNES"".


1. Erkenning door de Algemene Commissie voor Toerisme

De eigenaar verklaart dat het gehuurde goed alle vereiste wettelijke vergunningen heeft verkregen, zowel van de gemeente Libramont-Chevigny als van de Algemene Commissie voor Toerisme voor de exploitatie van de landelijke verblijven Les Lhommalinnes 1 en 2, gelegen aan de rue de Lhommal 31, op 6800 Libramont-Chevigny (dorp Bras-Haut).


2. Doel

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online reserveringen gemaakt bij onze gîtes Les Lhommalinnes 1 en 2 met behulp van de Regional Marketing Tool of rechtstreeks bij de exploitant.

De klant erkent kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Er is geen reservering mogelijk zonder dat de klant ermee heeft ingestemd. De klant heeft de mogelijkheid deze algemene voorwaarden op te slaan en af te drukken.


3. Gebruik van gehuurde goederen

De huurder gebruikt het gehuurde overeenkomstig de bestemming ervan en als ""goede vader"", dat wil zeggen als ""een verstandig en redelijk mens"".Als het aantal effectieve bewoners per huur groter is dan de in dit contract gespecificeerde capaciteit, behoudt de eigenaar zich het recht voor om zonder voorafgaande toestemming extra personen te weigeren of een compenserende toeslag te eisen. Elke inbreuk op deze clausule kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van dit contract, waarbij het bedrag van de huur definitief verworven blijft door de eigenaar.


4. Aanbetaling

Voor aankomst of bij aankomst kan, naast het saldo van de huur, een borgsom door de eigenaar worden gevraagd. Het bedrag ervan wordt door laatstgenoemde vrij bepaald. Het moet in het contract worden gespecificeerd. De aanbetaling dient per bankoverschrijving of contant te worden voldaan.

Deze waarborgsom wordt binnen de 15 werkdagen na het einde van het verblijf teruggestort op de door de huurder aangegeven financiële rekening, onder aftrek van de kosten van een eventuele restauratie van de accommodatie en de eventuele verslechtering vastgesteld via de inventaris, medeondertekend door beide partijen.


5. Prijs

De prijzen die op het moment van reserveren worden weergegeven, vormen de totale prijs van de geleverde dienst, inclusief belastingen, toeslagen en andere kosten. Eventuele toeslagen worden duidelijk aangegeven voordat u de dienst boekt.


6. Voorwaarden voor het sluiten van dit contract

 

6.1 De eigenaar stuurt twee door hem ondertekende exemplaren van het contract op.

De huurder stuurt binnen een termijn van maximaal 10 dagen na de datum van ontvangst van het contract een door hem ondertekend ingevuld exemplaar terug naar de eigenaar. De huurder betaalt de eventuele waarborgsom en het saldo volgens de instructies vermeld in het huurcontract. Het saldo dient uiterlijk 30 dagen vóór de inbezitneming te worden betaald.


6.2 Voor reserveringen gemaakt via de Regionale Marketing Tool (ORC), worden reserveringen gemaakt via het gedematerialiseerde reserveringsformulier dat online toegankelijk is op de reserveringstool. De reservering wordt geacht te zijn gemaakt na ontvangst van de reserveringsvoucher. De klant verbindt zich ertoe om voorafgaand aan elke reservering alle gegevens in te vullen die nodig zijn voor de reservering. De klant certificeert de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verzonden informatie. De reserveringstool (ORC) bevestigt de ontvangst van de reservering van de klant en bevestigt deze door onverwijld een e-mail te sturen.Deze brief geeft een samenvatting van het contractaanbod, de gereserveerde diensten, de prijzen, de verkoopvoorwaarden met betrekking tot het geselecteerde tarief, aanvaard door de klant, de datum van de gemaakte reservering en het adres van de vestiging waar de klant zijn/haar bestelling kan presenteren. klachten.


7. Inventaris

Bij aanvang en einde van het verblijf wordt een inventaris van de uitrusting van het gehuurde opgemaakt op basis van de ter beschikking gestelde inventarissen.

Deze inventaris moet door beide partijen worden ondertekend, nadat zij het bewijs hebben geleverd van de inventaris van het gehuurde goed en de uitrusting ervan.

De huurder dient het gehuurde in dezelfde staat terug te geven als waarin het bij ingebruikname werd ontvangen. Hij is verantwoordelijk voor elk verlies of schade. Elk verschil moet uiterlijk om 10.00 uur de dag na de dag van aankomst aan de eigenaar of zijn vertegenwoordiger worden gemeld.

8. Annulering – vervroegd vertrek

Elke annulering moet per aangetekende brief of per post bevestigde e-mail worden gemeld. De huurder mag, met instemming van de eigenaar, elke persoon vervangen die ermee instemt om onder dezelfde voorwaarden te contracteren. In dit geval wordt de waarborgsom geacht betaald te zijn door de vervangende huurder.

De huurder kan zijn gebruik ook overdragen aan iedere door de eigenaar goedgekeurde persoon, ook tijdens de geldigheidsduur van het contract, terwijl hij persoonlijk gebonden blijft aan zijn verplichtingen jegens de eigenaar. In andere gevallen blijft de borgsom ter compensatie bij de eigenaar.

Deze vergoeding wordt verhoogd naar:

100% van de prijs van het verblijf als de annulering tussen 7 en 0 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt

75% van de prijs van het verblijf als de annulering tussen 8 en 14 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt

50% van de prijs van het verblijf als de annulering tussen 15 en 30 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt

0% van de prijs van het verblijf als de annulering tussen 31 en 30 dagen vóór aanvang van het verblijf plaatsvindt

100% als de klant niet komt opdagen.


Het voortijdig vertrek van de huurder, en wat de reden ook is, brengt geen enkele terugbetaling – zelfs niet gedeeltelijk – van de prijs van het verblijf met zich mee.


Als de annulering het gevolg is van de eigenaar, zal deze het betaalde voorschot en een schadevergoeding terugbetalen aan:

90% van de prijs van het verblijf als de annulering plaatsvindt tussen 7 dagen en 0 dagen vóór aanvang van het verblijf

75% van de prijs van het verblijf als de annulering plaatsvindt vanaf 8 dagen tot 14 dagen vóór aanvang van het verblijf

50% van de prijs van het verblijf als de annulering plaatsvindt tussen 30 dagen en 15 dagen vóór aanvang van het verblijf

            In geval van overmacht is er echter geen schadevergoeding verschuldigd.


9. Aansprakelijkheid – Verzekering

De huurder bewoont het pand als een 'goede vader', dat wil zeggen als 'een verstandig en redelijk mens'. Hij neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het gehuurde goed, de uitrusting en de grond die hem ter beschikking worden gesteld.

Hij vergoedt de eigenaar alle kosten veroorzaakt door zijn nalatigheid en verbindt zich ertoe eventuele schade te melden.Door het te huren, is de huurder wettelijk verplicht het terug te geven in de staat waarin hij het heeft ontvangen, ook in geval van brand, waterschade, diverse breuken, enz.

De huurder wordt uitgenodigd zich te laten verzekeren door een BRANDverzekering van het type GLOBAL, zowel voor de huurrisico's (het gebouw) als voor de inhoud (meubilair, enz.) die hem ter beschikking wordt gesteld. Deze risico's kunnen worden gedekt door de "resort"-uitbreiding van de BRANDverzekeringspolis van de huurder. De huurder wordt verzocht contact op te nemen met zijn verzekeraar om zijn contract te controleren.


10. Kosten

Alle kosten (water, elektriciteit, gas, hout, schoonmaak, belastingen, enz.) zijn inbegrepen in de huurprijs.


11. Respect voor het milieu

De huurder verbindt zich ertoe zich respectvol te gedragen tegenover de bewoners en het milieu in het algemeen: fauna, flora, diverse uitrustingen, enz.


12. Geschil

Bij gebreke van overeenstemming tussen de partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Neufchâteau bevoegd.


13. Persoonlijke gegevens

In geen geval gebruikt of exploiteert elloha de persoonlijke gegevens die in uw elloha-account zijn vastgelegd na een reservering, een offerte, een registratie in een van uw formulieren, een import van gegevens, enz.Als onderdeel van het gebruik van uw elloha-account worden persoonlijke en nominatieve gegevens verzameld (via het boekingssysteem, contactformulieren of wanneer u gegevens importeert) onder uw eigen verantwoordelijkheid wanneer een klant een reservering maakt, een offerte ontvangt of zich registreert via een contactformulier gekoppeld aan de functies voor klantrelatiebeheer die in elloha geopend zijn. Het gebruik van deze persoonlijke gegevens valt onder uw eigen verantwoordelijkheid en is onderworpen aan de regelgeving en wetten die van kracht zijn in uw land, evenals in de landen waar u uw aanbiedingen via elloha verspreidt. U zult er daarom voor moeten zorgen dat uw organisatie voldoet aan de wettelijke verplichtingen op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Van haar kant zal elloha, van haar kant en in haar enige hoedanigheid als technologieleverancier, zorgen voor de naleving van de wettelijke bepalingen met betrekking tot haar enige deel van de verantwoordelijkheid - beperkt tot de opslag van uw gegevens - in het bijzonder met betrekking tot de AVG-bepalingen.

Bovendien is de over de Klant verzamelde informatie onderworpen aan computerverwerking uitgevoerd door elloha en is deze essentieel voor de werking van de ter beschikking gestelde applicaties. Deze informatie en persoonsgegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen. Ze worden bewaard zolang als nodig is voor de uitvoering van de bestelde werkzaamheden en eventuele garanties die gelden bij het einde van deze werkzaamheden. In ieder geval worden deze gegevens geanonimiseerd en na 18 maanden verwijderd in geval van sluiting van het elloha-account dat ze heeft verzameld.

De verwerkingsverantwoordelijke is het bedrijf:

elloha, 2 rue de l'Horloge, F- 66000 Perpignan, e-mail: rgpd@elloha.com

De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot werknemers van de verantwoordelijke voor de verwerking, die bevoegd zijn om deze uit hoofde van hun taken te verwerken.De verzamelde informatie kan mogelijk worden doorgegeven aan derden die contractueel met de onderneming verbonden zijn voor de uitvoering van opdrachten in onderaanneming, zonder dat hiervoor de toestemming van de Klant nodig is. In overeenstemming met wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, zoals gewijzigd door wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, en door de Europese verordening nr. 2016/.679, De Klant heeft recht op toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van gegevens die hem betreffen, evenals het recht om zich om legitieme redenen tegen de verwerking te verzetten, rechten die hij kan uitoefenen door contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de verwerking op het hierboven vermelde post- of e-mailadres. het bijvoegen van een geldig identiteitsbewijs. In geval van een klacht kan de klant contact opnemen met de Nationale Commissie voor Informatietechnologie en Vrijheden (CNIL).